Date: 26/3/2020 | Promotion: Dramatic Dream Team | Event: Muscle 2 | Venue: Shin-kiba 1st RING, Tokyo, Japan

Match Results…

Eight Man Tag Team match
Konosuke Takeshita, Kazusada Higuchi, Yukio Naya & Yuki Ueno def. Shunma Katsumata, Yumeto Imanari, Shota & Cho-un Shiryu

Hell In A Blue Sheet Death match
X def. Akito, Kazuki Hirata, Mizuki Watase & Yuki Ueno

No People, No Webcast, No Tweet Loser Leaves Shin-kiba Special match
Yukio Naya def. Yumeto Imanari

Yumeto Imanari def. Yukio Naya